informacje o firmie | 609-779-0516 | promocje | 581-992-5790  
Studio Glas Szczecin meble szklane drzwi szklane unywalki szklane ¶ciany szklane
Nowo¶ci  (917) 549-1578  5623556019  337-517-4766  757-577-8664  707-809-5892  (248) 379-2006  (239) 354-5916  (616) 421-5596  567-315-6748  (715) 392-0928  
  
Drzwi szklane

Oferujemy drzwi szklane wykonane ze szk³a hartowanego, wystêpuje w grubo¶ciach 8,10,12 mm. Mo¿e byæ ca³kowicie bia³e lub barwione w masie na kolor br±z, zieleñ, grafit, niebieski. Drzwi takie maj± zwiêkszon± odporno¶æ na czynni9ki mechaniczne i nacisk. Szklane drzwi zaopatrzone s± w specjalistyczne okucia firm niemieckich i polskich m.in. DORMA, DELTA, MOCHNIK

Drzwi przesuwne

Wykonane s± ze szk³a hartowanego o grubo¶ci 8, 10, 12 mm. Jest to szk³o bezpieczne, które po uderzeniu ostrym narzêdziem rozpada siê na bardzo drobne kawa³ki. Szyba z takiego szk³a mo¿e byæ w ró¿nych kolorach, jak równie¿ wykonana na indywidualne zamówienie wybranego wzoru przez klienta. Skrzyd³a drzwi przesuwnych s± dostêpne w ró¿nych wymiarach. Rodzaje drzwi przesuwnych:
- drzwi przesuwne na¶cienne
- drzwi przesuwne chowane w ¶cianie


2073462822
SITODRUK -  - meble
724-330-9827
SATYNOVA -  - meble
color scheme
  nastêpne zdjêcia  

Studio Glas Szczecin Top Shopping Galeria Wnêtrz   ul. Hangarowa 13   tel. +48 91 461 24 53 

Wszelkie prawa zastrze¿one    www.ssi.com.pl - Projektowanie Stron